06 - 54 65 60 92 info@horizonholland.org

Horizon Holland Foundation geeft hulp in de vorm van:

 • In incidentele gevallen verlenen van noodhulp;
 • Beperkte financiële steun aan een met name genoemd doel.
 • Reactivatie en ondersteuning van kansarmen bij starten eigen onderneming

Bij alle hulp staat voorop dat er een lokale organisatie verantwoordelijk is voor het project. Deze organisatie moet het project zo veel mogelijk op eigen kracht kunnen laten functioneren.
De bestuursleden en de medewerkers van Horizon Holland verrichten hun werk belangeloos.
Horizon Holland ontvangt donaties van particulieren, scholen en maatschappelijke organisaties.

Beleidsplan stichting Horizon Holland Foundation

De stichting heeft ten doel:

Om in de ruimste zin van het woord direct of indirect met behulp van andere personen of instellingen, projecten in ontwikkelingslanden te stimuleren en te ondersteunen, welke tot doel hebben de levensomstandigheden van de lokale bevolking te verbeteren.
De stichting richt zich voornamelijk op medisch en sociaal gebied, kleinschalige land- en tuinbouw en doelgerichte opleidingen
Getracht wordt dit doel te bereiken door:

 • Het beschikbaar stellen van fondsen voor een projectvoorstel
 • Het op verzoek van en in samenwerking met lokale instanties en/of autoriteiten adviseren wij bij het opzetten van kleinschalige projecten zoals bij scholing, medische en sociale gebieden en land- en tuinbouw.
 • Het beschikbaar stellen van hulpgoederen, zoals kleding en medicamenten. Dit meestal in de vorm van noodhulp.

Het vermogen van de stichting wordt gevormd door o.a. subsidies van niet overheidsorganisaties en particuliere donaties en bijdragen, alsmede andere verkrijgingen en baten.

Uitgeoefende activiteiten:

Het werk van de stichting bestaat uit de volgende telkenmale terugkerende taken.

 • Het identificeren van actuele problematiek
 • Het selecteren van de projectaanvragen
 • Het verifiëren van de lokale organisatie
 • Het overdragen van de middelen
 • Het toetsen van resultaten en evalueren van de projecten
 • Fondsenwerving
 • Dossiervorming
 • Verantwoording van besteding d.m.v. publicaties w.o. website en nieuwsbrief
Ga naar de inhoud