06 - 54 65 60 92 info@horizonholland.org

Stichting Horizon Holland Foundation geeft hulp in de vorm van:

 • In incidentele gevallen verlenen van Noodhulp
 • Het steunen van organisaties die daardoor zoveel mogelijk op eigen kracht kunnen functioneren
 • Ondersteuning van kansarmen bij het starten van een eigen onderneming

Horizon Holland is opgericht in 1985 We zijn een kleine maar dappere stichting.

Ons doel is om projecten in ontwikkelingslanden te stimuleren en te ondersteunen, die de levensomstandigheden van de lokale bevolking verbeteren

Beleidsplan Stichting Horizon Holland Foundation

De stichting heeft ten doel:

Om in de ruimste zin van het woord direct of indirect met behulp van andere personen of instellingen, projecten in ontwikkelingslanden te stimuleren en te ondersteunen, welke tot doel hebben de levensomstandigheden van de lokale bevolking te verbeteren.
De stichting richt zich voornamelijk op medisch en sociaal gebied, kleinschalige land- en tuinbouw en doelgerichte opleidingen
Getracht wordt dit doel te bereiken door:

 • Het beschikbaar stellen van fondsen voor een projectvoorstel
 • Het op verzoek van en in samenwerking met lokale instanties en/of autoriteiten adviseren wij bij het opzetten van kleinschalige projecten zoals bij scholing, medische en sociale gebieden en land- en tuinbouw.
 • Het beschikbaar stellen van hulpgoederen, zoals kleding en medicamenten. Dit meestal in de vorm van noodhulp.

Het vermogen van de stichting wordt gevormd door o.a. subsidies van niet overheidsorganisaties en particuliere donaties en bijdragen, alsmede andere verrijkingen en baten.

Uitgeoefende activiteiten

Het werk van de stichting bestaat uit de volgende telkenmale terugkerende taken:

 1. Het identificeren van actuele problematiek
 2. Het selecteren van de projectaanvragen
 3. Het verifiëren van de lokale organisatie
 4. Het overdragen van de middelen
 5. Het toetsen van resultaten en evalueren van de projecten
 6. Fondsenwerving
 7. Dossiervorming
 8. Verantwoording van besteding d.m.v. publicaties w.o. website en nieuwsbrief
Ga naar de inhoud